Duurzaam investeren

Afdrukken
Eén van de grote uitdagingen voor de DFI's (Development Finance Institutions) is de gefinancierde bedrijven helpen beseffen dat deugdelijk bestuur en goede sociale en milieuprestaties, in het bijzonder wat de rechten van de werknemers betreft, een essentieel onderdeel zijn voor het slagen en het uitbreiden van de onderneming, en dat die bijgevolg permanent in de bedrijfsstrategie geïntegreerd moeten worden.

Corporate governance

BIO zet zich in voor het handhaven en verbeteren van de bestaande goede praktijken inzake bedrijfsbestuur. Een deugdelijk bestuur heeft een positief effect op de bedrijfsprestaties en de toegang tot financiering, en stimuleert op die manier ook de duurzame economische groei.

BIO geeft voorrang aan het verbeteren van bestaande procedures en aan de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten om de prestaties te beoordelen, in het bijzonder tijdens de due diligencefase en in tweede instantie tijdens de opvolging van de projecten om de geboekte vooruitgang te evalueren.

BIO voorziet in de vorming van z'n medewerkers opdat ze de begunstigde bedrijven optimaal kunnen begeleiden. Indien nodig kunnen klantbedrijven subsidies krijgen voor technische bijstand van het Expertisefonds.

BIO onderschrijft de volgende richtlijnen:

  • Principes van deugdelijk bestuur: 31 Bilaterale en multilaterale IFD's hebben in Washington D.C. op 19 oktober 2007 een gemeenschappelijke verklaring ondertekend betreffende het promoten van deugdelijk bestuur.
  • De principes van de Institutional Limited Partners Association (ILPA) in verband met kapitaalinvesteringen: richtlijnen voor een beter beheer van de investeringsfondsen en het harmoniseren van belangen, maar ook voor de verbetering van de verslaggeving en een hogere transparantie.

Sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid

BIO beschouwt de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid als een manier om de levenswijze van de gemeenschappen waarin de bedrijven en hun klanten zich bevinden te beschermen en te verbeteren. BIO houdt rekening met de ecologische en sociale implicaties over de volledige levenscyclus van het project en integreert de principes en goede praktijken op alle niveaus, van het commercieel strategisch model tot de dagdagelijkse beslissingen.

In het kader van de werkgroepen rond de harmonisering van de standaarden binnen EDFI hebben de meeste Europese DFI's, waaronder BIO, de gemeenschappelijke sociale en milieugebonden aanbevelingen aangenomen onder de noemer "Rome Consensus". Ze hebben vooral de bedoeling om de risico's in te delen om daarna de te ondernemen acties af te stemmen op het sociale en milieugebonden risiconiveau en dit tijdens de verschillende stadia van de investeringscyclus. Naargelang de risicogroep kunnen de acties om de risico's te verminderen verschillende vormen aannemen: van een tussenkomst door een onafhankelijke expert die een volledige audit uitvoert tot een eenvoudige auto-evaluatie, of van het regelmatig opmaken van een verslag door een extern orgaan tot de opmaak van ad-hoc verslagen bij gewijzigde omstandigheden of tijdens een specifiek incident.

BIO onderschrijft de volgende richtlijnen:

  • Responsible finance principles (EDFI): iedere investering moet een positief effect hebben op de lokale gemeenschap, in het bijzonder wat de sociale rechten betreft en het respect voor het milieu.
  • Fundamentele sociale rechten uitgevaardigd door de Internationale Arbeidsorganisatie.
  • Client Protection Principles (CGAP): De minimale dienstverlening die microfinancieringsinstellingen moeten verschaffen aan hun klanten.

Download hier BIO Principles for Responsible Financing, E&S Policy en BIO Exclusion List (Engels)

Link naar EDFI's Responsible Financing Principles

Terug