Organisatie

Afdrukken
BIO werd ingesteld door de wet van 3 november 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 november 2001, op initiatief van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. De wet werd gewijzigd op 20 januari 2014 en voorziet dat een vijfjarig beheerscontract gesloten wordt tussen BIO en de Belgische Staat.

Download de Nieuwe Wet op BIO 2014.

Download de geconsolideerde wetgeving hier.

Download het beheerscontract 2014-2018 hier.

BIO is een naamloze vennootschap waarvan het kapitaal in handen is van de Belgische Staat (Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking). Het startkapitaal bedraagt EUR 5.000.000 en de investeringen worden uitgevoerd met aanvullende middelen, toegekend door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Wat de besluitvorming en de werking betreffen, geniet BIO volledige onafhankelijkheid. Dit zorgt ervoor dat de voorgelegde investeringsprojecten met de noodzakelijke autonomie en flexibiliteit geëvalueerd en geanalyseerd kunnen worden. Er zijn verschillende controleniveaus en -mechanismen die waken over de efficiënte en correcte aanwending van de investeringsmiddelen en over het correct uitvoeren van de opdracht.

BIO werkt volgens de commerciële logica van haar statuut en van haar opdracht om ontwikkeling te financieren. De financiële middelen die verleend worden zijn niet gebonden aan de tussenkomst van andere Belgische partijen van welke aard dan ook (bedrijven, banken,...), hoewel ze daarom niet uitgesloten zijn.

BIO waakt over de complementariteit van haar acties om niet in directe concurrentie te treden met de traditionele financiële sector. BIO verstrekt bijgevolg lange termijn financiering die meestal niet beschikbaar of niet toegankelijk is op de lokale markt.

Elk project moet kunnen aantonen dat het financieel haalbaar is op lange termijn en dat het een blijvende invloed zal hebben op de ontwikkeling van het land in kwestie, op vlak van werkgelegenheid, milieu of sociaaleconomische groei. BIO streeft er bovendien naar om toegevoegde waarde te creëren via het bevorderen van deugdelijk bestuur, door vernieuwende concepten en/of nieuwe initiatieven te steunen, of nog door andere investeerders aan te trekken.
Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van BIO bestaat uit 12 leden en een waarnemer, met name Frank De Wispelaere, Directeur-Generaal ad interim van Ontwikkelingssamenwerking. Twee regeringscommissarissen, waarvan de ene door de Minister van Begroting (Dhr. K. Devoldere) en de andere door de Minister van Ontwikkelingssamenwerking (Dhr. P. Moors) benoemd wordt, nemen deel aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur, ter controle van het beheer van de door de Staat ter beschikking gestelde middelen.

De Raad van Bestuur oefent strenge interne controles uit op grond van een regelmatige rapportering. Hij waakt over de uitvoering van het mandaat van BIO en neemt de eindbeslissing over alle investeringsprojecten.

Lees meer over de Leden van de Raad van Bestuur hier.

Bestuursorganen

De Belgische Staat heeft BIO een duidelijke en welomschreven taak en missie toegekend met strikte regels op het gebied van geografische doelgroepen, financieringsinstrumenten en, vooral, ontwikkelingsimpact. Verschillende controleniveaus en -procedures waken over het doelmatige en correcte gebruik van de middelen en over een behoorlijke uitvoering van haar opdracht: Raad van Bestuur, Investeringscomité, Auditcomité, Human Resource comité en Uitvoerend Comité. In dit document kan u de leden en bevoegdheden van elk comité terugvinden.

Terug